Privacy statement

Hutten BV en Hutten Produktie Maatschappij H.P.M. (hierna vermeld als Hutten) hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Hutten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hutten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hutten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hutten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hutten verstrekt. Hutten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • (zakelijk) Telefoonnummer
 • (zakelijk) E-mailadres
 • IP-adres

Waarom Hutten gegevens nodig heeft

Hutten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Hutten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Hutten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstellingen kan Hutten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • (zakelijk) Telefoonnummer
 • (zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Btw nummer
 • Adres van aflevering, contact persoon ter plaatse

Uw persoonsgegevens worden door Hutten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Hutten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijving formulier Nieuwsbrief. Wij gebruiken hiervoor een derde partij MailChimp, met een server in de USA en hebben een verwerkers-overeenkomst met deze partij buiten de EU afgesloten.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Hutten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • (zakelijk) E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Hutten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Hutten verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Hutten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • (zakelijk) Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Hutten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode: Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, takeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Statistieken over organisaties die de website bezoeken
 • Het verzorgen van het goederen transport

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Statistieken over organisaties die de website bezoeken

Aan onze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com.

Gebruik van cookies door SalesFeed Software
Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.

Google Analytics

Hutten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hutten bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Hutten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hutten heeft hier geen invloed op. Hutten heeft Google geen toestemming gegeven om via Hutten verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Hutten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Hutten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Hutten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hutten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hutten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met  Hutten op via dianavanosta@hutten.com.

www.hutten.com is een website van Hutten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht:

van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dianavanosta@hutten.com.
Hutten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezicht-houdende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Hutten is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Nieuwkerksedijk 10, 5051 HT Goirle, Nederland
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 18024162

E-mail contact FG: dianavanosta@hutten.com
Telefoon direct: 013-460 9 466
Telefoon algemeen: 013-460 9 460
Algemeen E-mailadres: sales@hutten.com

Terug naar boven